U Smart Corporation..

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

About U Smart

บริษัท ยูสมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เริ่มดำเนินการ 2547 โดยได้แบ่งส่วนงานเป็นสองแผนกคือ

-          คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เนตเวิร์ค

-          ยาและเวชภัณฑ์

โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน องค์กรขนาดกลางและใหญ่ เป็นต้น

 แผนก computer and networking
สินค้า IT เป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กร โดยมีสินค้าต่างๆเช่น computer, server, notebook, network, anti virus, software และ อื่นๆ เป็นจำนวนมาก ความจำเป็นที่จะต้องหาสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ไม่แพงเกินไป และมีประสิทธิภาพในการใช้งานให้เหมาะสมกับปัจจุบันและอนาคตกลายเป็นสิ่งที่ สำคัญของทุกธุรกิจ

บริษัท ยู สมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าใจและมีความพร้อมในการสนับสนุนความต้องการดังกล่าว โดยทางบริษัทฯพร้อมสนับสนุน ทั้งการเลือกสินค้า การให้คำแนะนำการวางระบบ หรือการใช้/ซื้อ software ลิขสิทธ์ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคำนึงถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่ตกสมัย นอกจากนั้นยังรวมถึงการติดตั้งระบบต่างๆด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

แผนกยาและเวชภัณฑ์

แผนกยาและเวชภัณฑ์ของบริษัท ยูสมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นหน่วยธุรกิจที่แยกออกมาเพื่อดำเนินธุรกิจการขายส่ง จาก ร้านขายยา สุขุมวิท ดรั๊กโสตว์ 

บริษัท ยูสมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัทขนาดกลางและใหญ่ โดยมีสินค้าครบและครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้า และ มีบริการต่างๆเพื่อเพิ่มความสดวกในการจัดซื้อในรูปแบบบริษัท เช่น

-          บริการส่งสินค้า

-          การยืมยา

-          Stock ยาที่ต้องการไว้ให้

-          การยืนราคาขาย

-          การส่งยาด่วน

-          รับประกันคุณภาพยา

-          เครดิตเทอม

-          สั่งซื้ออุปกรณ์การแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ

 

สินค้าและบริการ

ขายส่งยาแผนปัจจุบันที่ผลิตทั้งในและต่างประเทศ

·         ยาแผนปัจจุบันที่ผลิตทั้งในและต่างประเทศ Original and Local made

เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ชุดทดสอบ (Tester)

·         ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ แบบขั้นตอนเดียว      

·         ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์

·         ชุดทดสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

การดำเนินงานของบริษัท

          บริษัท ยูสมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เริ่มดำเนินงานมาแล้วกว่า 8 ปีในการขายและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัท บริษัท ยูสมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีพัฒนาการต่อเนื่องตลอดมา

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ บริษัทฯ มีลูกค้าทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจากการเข้าแนะนำตัวของบริษัทฯเองและจากการบอกต่อของลูกค้า โดยถึงปัจจับันมีลูกค้ากว่าร้อยบริษัทที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังเน้นที่จะติดต่อซื้อของโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและผู้นำเข้า เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา โดยปัจจุบันมีบริษัทฯ มี suppliers ที่เป็นโรงงานผลิตและนำเข้า ยาและเวชภัณฑ์ กว่าร้อยราย        

ใบอนุญาติในการขายยา

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน   ใบอนุญาตที่ 117/2547

ใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3      ใบอนุญาตที่ 16/2549

ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4          ใบอนุญาตที่ 5/2550

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์   ใบจดทะเบียนที่ สน.133/2555

บุคลากรที่สำคัญของบิษัท ยูสมาร์ทคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ฝ่ายบริหารแผนก Computer และอุปกรณ์ IT

นที จิรวังศานนท์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท MBA Cardiff University (England)

 

ฝ่ายบริหารแผนกยาขายส่งยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์

อัญมณี จิรวังศานนท์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษา

1.    รองศาสตราจารย์ ภก. ดร.กอบธัม สถิรกุล อาจารย์ประจำภาควิชา ภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

2.    รศ.นพ. นัฆพงษ์พันธุ์มณี   Division of Pulmonary and Critical Care Medicine Department of Medicine Khon Kaen University

3.    รศ. นพ. ยงยุทธ ศิริปการภาควิชาศัลยศาสตรออร์โธปิดิกส์รพ.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

Last Updated on Friday, 06 July 2012 06:16